ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Mâtürîdî Kelamcısı Ali b. Osman el-Ûşî’nin el-Emâlî’sinde Telmihte Bulunduğu Hadisler Örneğinde Hadisçiliği
Kelâm, hadis ve fıkıh ilim dallarında verdiği eserlerle tanınan Ali b. Osman el-Ûşî’nin (575/1179) hayatı hakkında detaylı bilgiler tespit edilememiştir. Bununla beraber günümüze ulaşan eserlerinden ve kimi hocalarıyla öğrencilerinden yola çıkılarak hayatı ve ilmî faaliyetleri hakkında birtakım tahminlerde bulunulmuştur. el-Ûşî, el-Emâlî dışında, Gurerü’l-Ahbâr ve Dürerü’l-Eşʿâr, Nisâbü’l-Ahbâr, Müsnedü Enes b. Mâlik, el-Fetâva’s-Sirâciyye, Muhtelifü’r-Rivâye adlı eserleri de telif etmiştir. el-Ûşî, el-Kaṣîdetü’l-Lâmiyye ve Bed’ü’l-Emâlî isimleriyle da anılan el-Emâlî adlı manzum eserinde İslâm inançlarının temel konularını, kelâm kitaplarındaki ilâhiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât şeklindeki sıralamaya uygun olarak beyitler halinde anlatmıştır. Kelâm/akâid konularını kısa ve özlü bilgilerle, ezberlenmesi kolay bir tarzda sunan el-Emâlî, yazıldığından günümüze kadar okutulagelmiş ve çok sayıda şerh ve tercümeye konu olmuştur. el-Ûşî, el-Emâlî’sinde İslâm inanç esaslarını Ehl-i Sünnet bakış açısıyla ele almış; diğer fırkaların muhalif görüşlerine ise kısa ifadelerle işaret etmiştir. el-Ûşî, manzum bir eser olması nedeniyle, el-Emâlî’sinde âyet ve hadîslerden doğrudan alıntılar yapmak yerine; âyet ve hadîslerden aldığı aynı veya benzer kelimelerle bunlara telmihlerde bulunarak konuları anlatmıştır. Bu çalışmada el-Ûşî’nin el-Emâlî’sinde işaret ettiği/telmihte bulunduğu düşünülen/tahmin edilen hadîsler tespit edilmeye ve bunlardan hareketle el-Emâlî manzumesi özelinde kelâm–hadîs ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Hadis, Hadislere Telmih, el-Emâlî.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri