ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ali b. Osman Siracüddin el-Ûşî’nin Yaşadığı XII. Yüzyıl Türk Coğrafyasında Türk Din Mûsikîsi’nin Gelişimi
(The Development of Turkish Religious Music in the XII. Century Turkish Region Where Ali b. Uthmān Sirāj al-Dīn al-Ūshī Lived )

Yazar : Mustafa Demirci  Fatih Koca  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 87-95
885    975


Özet
Mâverâünnehir, Ceyhun (Amu Derya), Seyhun (Sırd Derya) nehirlerinin arasında kalan Semerkand, Fergana, Nesef, Buhara ve Oş (Ûş) gibi önemli kültür merkezlerini barındıran ünlü Türk havzasıdır. Bölge ilk çağlardan itibaren Türk ve İranlılara ev sahipliği yapmıştır. Asya Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu, Karahanlı Devleti, Gazneli Devleti gibi büyük devletlere hayat veren verimli topraklara sahiptir. Mâverâünnehir’de öne çıkan kültür şehri Semarkand ise, tarihî süreç içinde İslam düşüncesinin önemli bilim merkezi haline gelmiştir. Kelam, fıkıh, hadis ve tefsir gibi çeşitli alanlarda yaptığı eğitim çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. Mâverâünnehir’de yetişen meşhur âlimlerden birisi de Fakih, muhaddis, kelamcı (mütekellim), edip ve şâir Siracüddîn Ali b. Osman el-Ûşî’dir. Nisbesinden de anlaşılacağı üzere, Fergana vadisinde bugün Kırgızistan toprakları içinde bulunan Oş (Ûş) şehrinde dünyaya gelmiştir. Fıkıhta Hanefîliğin, itikadda Mâtürîdîliğin önemli temsilcilerindendir. Yazılı kaynaklarda, Ûşî’nin mûsikî ile ilgilendiğine ve bu alanda çalışma yaptığına dair henüz herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Ancak edebî kişiliği ve şiirle ilgilendiğini, çok az da olsa şiirler yazdığını biliyoruz. Bu tebliğimizin amacı; başta Kırgızistan bölgesi olmak üzere Mâverâünnehir bölgesini kapsayan XII. Yüzyıl Türk havzasına ait mûsikîye dair çalışmaları ve gelişmeleri inceleyerek aktarmaya çalışmak, Ûşî’nin yaşadığı dönemde XII. yüzyıl Türk coğrafyasının kültürel ve sanatsal bakımdan ve Dinî Mûsikî alanında ne tür faaliyetlere sahne olduğuna ilişkin asgarî sonuçlara ulaşabilmektir.

Anahtar Kelimeler
Ûşî, Dinî Mûsikî, Kopuz, Ozan, Mûsikî.

Abstract
Mawara al-Nahr (Transoxiana) is the famous Turkish basin housing important cultural centres such as Samarkand, Fergana, Qarshi, Bukhara and Osh (Ush) which are among the rivers of Jayhoun (Amu Darya), Seyhun (Syr Darya). The region has been home to Turks and Persians since the early ages. It has fertile lands giving life to great states such as the Asia Hun Empire, the Göktürk Khaganate, the Uyghur Empire, the Karakhanid State, the Ghaznavid dynasty. Samarqand, a cultural city that stands out in the Mawara al-Nahr, has become a significant scientific centre of Islamic thought in the historical process. It has attracted attention with its educational studies done in various fields such as Kalam, Fiqh, Hadith and Tafsir. One of the famous scholars who are raised in the Mawara al-Nahr is Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī, a Faqeeh, a muhaddith, a mutakallim (a scholar of Kalam) and a poet. As it can be understood from his ancestry, he came to the world in the city of Osh (Ush) in Fergana valley located today in Kyrgyzstan. He is one of the important representatives of the Hanafiyyah in Fiqh and Māturīdīyyah in I’tiqad. In the written sources, no information or document has yet been found about Ūshī being concerned with musical theory or that he has worked on this field. However, we know his literary personality and his interest in poetry and that he has written poems even if just a few. The purpose of this paper is to attempt conveying the studies and developments about the music of the XII. Century Turkish basin, starting with Kyrgyzstan region and covering Mawara al-Nahr region, to reach the minimum conclusions about what activities were at the stage in cultural and artistic aspects and the religious music in the time period of Ūshī at XII. Century`s Turkish region.

Keywords
Ūshī, Religious Music, Qopuz, Bard, Music.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri