ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ehl-i Sünnet Düşünce Ekolleri Açısından Ali b. Osman el-Ûşî’nin İtikadî Görüşleri
(Ali b. Uthmān al-Ushī’s Theological Views in the Context of ahl al-Sunnah Thought Schools )

Yazar : Mehmet Keskin    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 289-299
342    770


Özet
Ebû Muhammed (Ebü’l-Hasen) Siracüddin Ali b. Osman b. Muhammed b. Süleymân et-Teymî eş-Şehîdî el-Fergānî el-Ûşî inanç ibadet ve hadis sahasında eser vermiş bir alimdir. Hanefî mezhebine mensup olup Oş şehrinde doğmuştur. 569/1174 veya 575/1179 yılında vefat etmiştir. Onun itikad alanında yazmış olduğu ve kendisinin Bed’ü’l-Emâlî adını verdiği kitap, şiir şeklinde telif edildiğinden el-Kasidetü’l- Lâmiyye olarak da şöhret bulmuştur. el-Ûşî’nin itikadi görüşlerinin temelini bu kitap teşkil etmektedir. Önemine binaen bu eser üzerinde birçok şerh yazılmıştır. Bu bildiride Hanefî-Mâtürîdî düşünce sisteminde yer alan el-Ûşî’nin itikadi görüşleri Ehl-i Sünnetin kelam ekolleri olan Mâtürîdîlik ve Eş’ârîlik bağlamında incelenecektir. Ayrıca Ehl-i Sünnetin Kelam karşıtı olan Ashabu’l-Hadis olarak anılan sonradan Hanbelilik ve bilahare Selefiyye olarak da adlandırılan düşünce ekolü bağlamında da el-Ûşî’nin görüşleri değerlendirilecektir. Böylece Ali b. Osman el-Ûşî’nin Ehl-i Sünnet düşünce sistemi içindeki konumuna ışık tutulmuş olunacaktır.

Anahtar Kelimeler
el-Ûşî, Bed’ü’l-Emâlî, Akaid, Ehl-i Sünnet, Mâtürîdîlik, Eş’ârîlik, Ashabu’l-Hadis.

Abstract
Abu Muhammad (Abu al-Hasan) Sirāj al-Dīn Ali b. Uthmān b. Muhammad b. Sulayman at-Taymi al-Ūshī is a scholar who has worked in field of faith, worship and hadith. He was a member of the Hanafī sect and was born in Osh. He died in 569/1174 or 575/1179. The book that he wrote in the field of al-aqidah and which he gave the name of Badʾ al-amālī was also a book in the form of poetry, so it is famous as al-Kasidetü'l-Lamiyya. This book is a basis of al-Ūshī’s beliefs. Due to the importance of this book, there are many commentaries have been written on it. In this study, it will be examined al-Ūshī’s theological views of in the Hanafī-Māturīdī thought system in the context of al-Māturīdīya and al-Ash'ariya, which are the Kalam schools of the Ahl al-Sunnah. In addition, al-Ūshī's views will be evaluated in the context of Ashab al-Hadith, which is against the method of al-Kalam. So the position of Ali b. Osman al-Ūshī will be determined in the Ahl as-Sunnah thought system.

Keywords
al-Ūshī, Badʾ al-Amālī, al-Aqidah, Ahl al-Sunnah, al-Ash’arîya, al-Māturīdīya, Ashab al-Hadith.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri