ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mâtürîdî Kelamcısı Ali b. Osman el-Ûşî’nin el-Emâlî’sinde Telmihte Bulunduğu Hadisler Örneğinde Hadisçiliği
(Hadithion of Ali b. Uthmān al-Ūshī who is Theologian of Māturīdī in His al-Amālī in the Example of Hadiths That He was Alluded to )

Yazar : İSA AKALIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 525-535
290    215


Özet
Kelâm, hadis ve fıkıh ilim dallarında verdiği eserlerle tanınan Ali b. Osman el-Ûşî’nin (575/1179) hayatı hakkında detaylı bilgiler tespit edilememiştir. Bununla beraber günümüze ulaşan eserlerinden ve kimi hocalarıyla öğrencilerinden yola çıkılarak hayatı ve ilmî faaliyetleri hakkında birtakım tahminlerde bulunulmuştur. el-Ûşî, el-Emâlî dışında, Gurerü’l-Ahbâr ve Dürerü’l-Eşʿâr, Nisâbü’l-Ahbâr, Müsnedü Enes b. Mâlik, el-Fetâva’s-Sirâciyye, Muhtelifü’r-Rivâye adlı eserleri de telif etmiştir. el-Ûşî, el-Kaṣîdetü’l-Lâmiyye ve Bed’ü’l-Emâlî isimleriyle da anılan el-Emâlî adlı manzum eserinde İslâm inançlarının temel konularını, kelâm kitaplarındaki ilâhiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât şeklindeki sıralamaya uygun olarak beyitler halinde anlatmıştır. Kelâm/akâid konularını kısa ve özlü bilgilerle, ezberlenmesi kolay bir tarzda sunan el-Emâlî, yazıldığından günümüze kadar okutulagelmiş ve çok sayıda şerh ve tercümeye konu olmuştur. el-Ûşî, el-Emâlî’sinde İslâm inanç esaslarını Ehl-i Sünnet bakış açısıyla ele almış; diğer fırkaların muhalif görüşlerine ise kısa ifadelerle işaret etmiştir. el-Ûşî, manzum bir eser olması nedeniyle, el-Emâlî’sinde âyet ve hadîslerden doğrudan alıntılar yapmak yerine; âyet ve hadîslerden aldığı aynı veya benzer kelimelerle bunlara telmihlerde bulunarak konuları anlatmıştır. Bu çalışmada el-Ûşî’nin el-Emâlî’sinde işaret ettiği/telmihte bulunduğu düşünülen/tahmin edilen hadîsler tespit edilmeye ve bunlardan hareketle el-Emâlî manzumesi özelinde kelâm–hadîs ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Hadis, Hadislere Telmih, el-Emâlî.

Abstract
Ali b. Uthmān al-Ūshī (d. 575/1179) is known for his theology, hadith and fiqh branches of science, could not be determined detailed information about his life. However, it was guessed some about his life and scientific activities, from some of their students and their teachers and his works that arrived to present. al-Ūshī has also copyrighted the works named as Gurar al-akhbar and durar al-aşʿâr, Niṣāb al-akhbār, Musned al-Anas b. Malik, al-Fatāwā al-Sirājiyya, Mukhtelif al-riwaya outside of the al-Amālī. al-Ūshī had told in the order of in couplets al-Qasîda al-Lâmiyye and Bad' al-Amālī, also known as al-Amālī in his poem work entitled the main points of Islamic beliefs, in his boks of theologian, toelogy, prophethood and sem‘iyyât. Kelâm’s issues short and concise informationpresenting an easy way to memorize al-Amālī, he was taughtfrom daylight to daylight; it has been the subject of many commentary and translations. al-Ūshī, of the al-Amālī principles of Islamic belief pointed to short statements The Ahl al-Sunnah has taken the view point of view and other groupss for opposing views. al-Ūshī, of the al-Amālī because it is a work of verses and traditions instead of making direct quotations, from them receives same or similar words in the sign. In this study tried to be examined al-Ūshī’s of the al-Amālī pointed thought not to be detected kelâm-hadith’s intercommunication.

Keywords
Ali b. Uthmān al-Ūshī, Hadith, Alluded to Hadiths, al-Amālī.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri